Regulamin

Regulamin MIŁOCIN NICE & MICE Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjne

I. Postanowienia ogólne

II. Zasady wynajmu i zakwaterowania oraz anulacji pobytu

III. Przepisy porządkowe i zasady korzystania z obiektu

IV. Zasady parkowania pojazdów

V. Zasady pobytu zwierząt

VI. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

1. Na terenie MIŁOCIN NICE & MICE, zwanego dalej Ośrodkiem, mają prawo przebywać osoby, które zarezerwowały i opłaciły pobyt w Ośrodku albo opłaciły wstęp na teren Ośrodka.

2. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.

3. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się do przestrzegania:

a) postanowień niniejszego regulaminu,

b) przepisów BHP oraz przeciwpożarowych,

c) warunków rezerwacji i anulacji pobytu,

d) regulaminu placu zabaw,

f) zasad korzystania z plaży oraz do stosowania się do poleceń personelu Ośrodka.

4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości Ośrodka zasad oraz zarządzeń zawartych w niniejszym regulaminie.

5. Dopuszcza się możliwość składania wizyt Gościom Ośrodka przez osoby trzecie z zewnątrz, nie zameldowane w Ośrodku, w godz. od 8.00 do 22.00. Osoby trzecie mogą być wprowadzone na teren Ośrodka wyłącznie przez osoby zameldowane na pobyt w Ośrodku i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu recepcji Ośrodka i otrzymaniu zgody na taką wizytę. Gość Ośrodka ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania, zaniechania czy nieprawidłowości wynikające ze składanych mu wizyt i przebywania osób trzecich na terenie Ośrodka. Osoby trzecie przebywające na terenie Ośrodka na zaproszenie Gości Ośrodka, są zobowiązane do jego opuszczenia przed godziną 22:00.

6. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych, bez zgody kierownictwa Ośrodka.

7. Ośrodek nie zezwala Gościom Ośrodka na organizację na terenie Ośrodka, we własnym zakresie, imprez masowych, z wyjątkiem imprez uprzednio uzgodnionych z kierownictwem Ośrodka.

8. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w budynku restauracji.

9. Gość Ośrodka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) przez zarządcę Ośrodka, tj. PR PHU Pierowszów sp. z o.o., dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

10. Osobom trzecim Ośrodek nie udziela żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości.

 

II. Zasady wynajmu i zakwaterowania oraz anulacji pobytu

1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w kategoryzowanych obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach w ciągu roku kalendarzowego.

2. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka: w domkach i pokojach hotelowych, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Domki i pokoje hotelowe wynajmowane są na doby hotelowe.

4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy się o godz. 11.00 dnia następnego.

5. W przypadku chęci przedłużenia pobytu w Ośrodku w dniu zakończenia pobytu/wyjazdu (dotyczy sytuacji kiedy kolejna doba hotelowa w danym obiekcie noclegowym nie jest zarezerwowana przez nowych Gości), Goście są zobowiązani uzgodnić to z recepcją Ośrodka najpóźniej w dniu poprzedzającym zakończenie pobytu/wyjazdu i wnieść dodatkową opłatę, jak poniżej:

a) opuszczenie domku/pawilonu/pokoju w godzinach 11:00 – 13:00 – dodatkowa opłata wynosi 25% ceny za kolejną dobę pobytu.

b) opuszczenie domku/pawilonu/pokoju w godzinach 13:00 – 16:00 – dodatkowa opłata wynosi 50% ceny za kolejną dobę pobytu.

c) opuszczenie domku/pawilonu/pokoju w godzinach 16:00 – 20:00 – dodatkowa opłata wynosi 100% ceny za kolejną dobę pobytu.

6. Wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem pobytu, zameldowaniem i wniesieniem należnych opłat dokonywane są w recepcji Ośrodka.

7. Przyjazdy i wyjazdy w godzinach, kiedy recepcja Ośrodka jest nieczynna, a dyżur na terenie Ośrodka pełni inny wskazany przez recepcję personel, należy uzgadniać indywidualnie z recepcją Ośrodka, z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

8. Wszyscy Goście wjeżdżający na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych lub innych usług, zobowiązani są do:

a) dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości niezwłocznie po wjechaniu na teren Ośrodka,

b) wniesienia opłat za pobyt w Ośrodku według aktualnie obowiązującego cennika,

c) pozostawienia w recepcji kaucji zwrotnej w wysokości 500 zł za domek/pokój, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po zdaniu domku, pod warunkiem, że Goście przestrzegali regulaminu Ośrodka i określonych w nim zasad pobytu oraz nie zachodzą inne przesłanki uniemożliwiające zwrot kaucji.

W razie stwierdzenia przez personel Ośrodka rażących zaniedbań obowiązującego regulaminu Ośrodka lub pozostawienia przez Gości nieporządku/nieczystości w opuszczanym domku/pawilonie/pokoju bądź zniszczenia czy uszkodzenia jakichkolwiek elementów wyposażenia domku/pawilonu/pokoju lub mienia Ośrodka, kaucja w części lub całości (stosownie do oszacowanych strat Ośrodka) nie zostanie zwrócona, z uwagi na konieczność pokrycia kosztów usunięcia stwierdzonych zaniedbań, zabrudzeń, przykrych zapachów, nieczystości, uszkodzeń sprzętu itp.

Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kaucji zwrotnej bez podania przyczyny.

9. Płatności za pobyt w Ośrodku oraz inne świadczone przez Ośrodek usługi dokonuje się z góry za cały rezerwowany okres pobytu, a w razie nagłego wyjazdu lub skrócenia pobytu, Ośrodek nie dokonuje zwrotu opłaty za rezerwowany i opłacony wcześniej, a niewykorzystany okres pobytu.

10. Do ceny pobytu wynikającej z obowiązującego cennika należy w dniu przyjazdu doliczyć i uiścić w recepcji Ośrodka wszelkie opłaty dodatkowe naliczone podczas dokonywania formalności meldunkowych, a wynikające z zamówionych usług dodatkowych. Dotyczy to opłat, które nie były wcześniej naliczane m. in. Opłaty:

– miejscowej pobieranej w imieniu i przekazywanej na konto Gminy,

– za dodatkowe osoby przebywające w domku/pokoju,

– za zwierzęta mające przebywać na terenie Ośrodka,

– za usługi gastronomiczne,

– za wynajem sprzętu wodnego itp.

11. Jakakolwiek zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd/skrócenie pobytu) w stosunku do wcześniej dokonanej i potwierdzonej przez recepcję Ośrodka rezerwacji, nie upoważnia do żądania obniżenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek wniesionych przez Gościa opłat. Każda niezrealizowana rezerwacja (brak pojawienia Gościa w Ośrodku w dniu przewidzianym na rozpoczęcie pobytu, a maksymalnie do dnia następnego do godziny 8.00) upoważnia Ośrodek jednostronnie do zerwania zawartej z Gościem umowy, tj. anulowania dokonanej rezerwacji, z możliwością żądania zwrotu wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów. Wpłacona przez Gościa zaliczka na zarezerwowany pobyt, który w ten sposób nie doszedł do skutku, nie podlega zwrotowi.

12. Ilość osób zakwaterowanych w Ośrodku nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w Ośrodku dodatkowych osób, nieuprawnionych do przebywania na jego terenie, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.

13. W przypadku domków istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowych osób, powyżej ilości określonej w cenniku. Jest to możliwe tylko po zgłoszeniu tego faktu recepcji Ośrodka, podczas dokonywania rezerwacji lub po przybyciu na miejsce, jednakże jest to związane z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty za dostawkę, tj. pobyt każdej dodatkowo zgłoszonej osoby, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

14. W przypadku pokojów zakwaterowanie dodatkowych osób jest ograniczone możliwościami technicznymi, Ośrodek może więc odmówić i nie zapewnić dodatkowego miejsca noclegowego tj. wykonania dostawki w danym pokoju, w celu zakwaterowania dodatkowych osób.

15. Dzieci do lat 3 nocujące w łóżku rodzica lub łóżeczku turystycznym, stanowiącym własność Gościa Ośrodka, nie wnoszą opłat za pobyt. W przypadku korzystania przez dziecko z osobnego łóżka obowiązuje opłata, jak za dostawkę, zgodna z cennikiem Ośrodka.

16. Wynajmujący nie ma prawa udostępniać domku/pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w Ośrodku, bez zgody kierownictwa Ośrodka, nawet jeśli nie upłynął termin, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

17. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:

a) będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

b) zachowującym się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny,

c) które nie poinformowały kierownictwa Ośrodka o organizacji w Ośrodku imprez masowych (np. wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, zakończenie sezonu piłkarskiego, zakończenie szkoły, spotkania integracyjne itp.).

18. Wykonanie usługi ze strony Ośrodka polega na przekazaniu Gościom czystego i wysprzątanego domku/pokoju, gotowego do użytkowania, poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu i stanie technicznym pomieszczeń.

19. Z chwilą przejęcia kluczy do domku/pokoju zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie oddane do użytkowania. Niezwłocznie po wejściu do domku/pokoju Gość jest zobowiązany do sprawdzenia faktycznego stanu wyposażenia oraz czy jest ono zgodne z przekazaną przez recepcję Ośrodka informacją o ich stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek różnic czy braków w wyposażeniu domku/pokoju, fakt ten należy zgłosić do recepcji Ośrodka nie później niż w ciągu pierwszej godziny pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone wady, braki i usterki odpowiada aktualnie zameldowany Gość domku/pokoju.

20. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku/pokoju należy zgłaszać niezwłocznie do recepcji Ośrodka.

21. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, Goście Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

22. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń lub przekazanego mienia Ośrodka, a powstałe z przyczyn leżących po stronie Gości korzystających z udostępnionych im pomieszczeń i mienia Ośrodka, rozliczane będą na miejscu, tj. podczas pobytu, w pierwszej kolejności z kaucji, którą Goście Ośrodka uiścili w recepcji w dniu przyjazdu, o ile kwota kaucji okaże się wystarczająca na pokrycie tych kosztów (np. naprawę uszkodzenia lub zakup zniszczonej/zagubionej rzeczy). Szkody rozliczane są wg aktualnie obowiązujących cen umożliwiających naprawę lub odtworzenie uszkodzonego wyposażenia lub mienia bądź usunięcia ewentualnych zniszczeń/zabrudzeń itp. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni od daty ujawnienia szkody. W przypadku gdy uiszczona kaucja nie wystarczy na pokrycie opisanych wcześniej szkód Ośrodek wystawia Gościowi Ośrodka dodatkową fakturę, która w całości pokryje różnicę pomiędzy uiszczoną kaucją a faktycznym kosztem naprawy szkody, powiększoną o należny podatek.

23. Zdanie domku/pokoju przez Gościa w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie recepcji Ośrodka zamiaru wymeldowania i opuszczenia domku/pokoju oraz terenu Ośrodka. Personel Ośrodka w obecności Gościa sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń oraz przekaże stosowne informacje do recepcji Ośrodka, celem zakończenia formalności związanych z wymeldowaniem Gościa i odbioru kluczy od Gości opuszczających Ośrodek.

24. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje dorobieniem go na własny koszt lub uiszczeniem przez niego w recepcji Ośrodka opłaty w wysokości 100 zł.

25. Uwagi dotyczące jakości świadczonych przez Ośrodek usług, wniesione po zakończeniu ich świadczenia lub w dniu wyjazdu, nie będą rozpatrzone.

 

III. Przepisy porządkowe i zasady korzystania z obiektu

1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych Gości oraz mieniu Ośrodka.

2. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez sam Ośrodek imprez.

3. W domkach/pokojach zabrania się w szczególności:

a) palenia tytoniu oraz tzw. e-papierosów (UWAGA! W przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu do rachunku za pobyt Gościa doliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 500 zł, przeznaczona na likwidację niepożądanego zapachu tytoniu),

b) chodzenia w obuwiu powodującym zniszczenie podłóg, np. butach na szpilkach,

c) wynoszenia/przenoszenia z domku/pokoju na zewnątrz lub w inne miejsce, przedmiotów stanowiących jego wyposażenie ( np. mebli, pościeli, ręczników, koców, naczyń kuchennych itp.),

d) pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem,

e) używania urządzeń elektrycznych o dużej mocy nie stanowiących standardowego wyposażenia domku/pokoju (np. własnych kuchenek, grzejników i innych urządzeń mogących zakłócić pracę instalacji elektrycznej Ośrodka),

f) korzystanie z własnego grilla musi być zgłoszone w recepcji Ośrodka. Osoby rozpalające grilla zobowiązane są do nadzorowania go podczas palenia, zaś zużyty i ostudzony węgiel/opał należy wysypać do kosza na śmieci.

4. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz:

a) palenia tytoniu i tzw. e-papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi,

b) stawiania namiotów i przyczep campingowych,

c) używania na terenie Ośrodka na otwartej przestrzeni radioodbiorników, przenośnego sprzętu nagłaśniającego i innych urządzeń odtwarzających głośną muzykę lub inne dźwięki,

d) jakiegokolwiek zachowania, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt i wypoczynek innym Gościom Ośrodka,

e) jakiegokolwiek zakłócania spokoju w trakcie obowiązywania ciszy nocnej,

f) samodzielnego rozpalania ognisk na terenie Ośrodka (także w miejscach do tego wyznaczonych), bez uprzedniego uzyskania zgody recepcji Ośrodka. Za samodzielne rozpalenie ogniska bez zgody zarządcy terenu grozi kara 250 zł.

g) używania dodatkowych, prywatnych urządzeń grzewczych, butli gazowych, środków pirotechnicznych, petard itp. bez zgody recepcji Ośrodka.

5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Gości Ośrodka w domkach/pokojach i poza nimi pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub inne wartościowe przedmioty, również te posiadające wartość naukową lub artystyczną.

6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przywieziony przez Gości na teren Ośrodka prywatny sprzęt wodny. Obowiązek zabezpieczenia tego sprzętu przed ewentualnym zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą spoczywa na właścicielu tego sprzętu. O zamiarze przywiezienia na teren Ośrodka własnego sprzętu wodnego należy poinformować recepcję Ośrodka z wyprzedzeniem, ponieważ może to być związane z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat np. za slipowanie bądź za korzystanie z miejsca parkingowego lub cumowniczego dla prywatnego sprzętu wodnego.

7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nie zachowania przez Gości należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku/pokoju.

8. Pobyt w Ośrodku dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest wyłącznie wtedy, gdy pozostają one pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, jako ich opiekunowie, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Ośrodka.

9. Pobyt dzieci na placu zabaw i boisku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą za nie całkowitą odpowiedzialność, a także zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad korzystania z zainstalowanych tam urządzeń

oraz regulaminu placu zabaw.

10. Wszelkie odpady produkowane przez Gości podczas pobytu w Ośrodku należy utylizować we własnym zakresie poprzez wynoszenie i umieszczanie ich w pomarańczowych pojemnikach na śmieci znajdujących się na terenie Ośrodka.

Podobnie przed opuszczeniem Ośrodka Goście są zobowiązani do uporządkowania zajmowanego przez siebie domku/pokoju i miejsca wokół nich oraz wyniesienia wszelkich odpadów do przeznaczonych na śmieci pomarańczowych pojemników. Za jakiekolwiek odpady (śmieci) pozostawione przez Gości w domku/pokoju, a stwierdzone w trakcie dokonywania odbioru domku/pokoju przed wymeldowaniem Gościa z Ośrodka będą naliczane dodatkowe opłaty związane z koniecznością usuwania ich przez personel Ośrodka, w szczególności po stwierdzeniu pozostawienia przez Gości znacznej ilości tych odpadów (śmieci).

11. Wszystkich Gości prosimy o oszczędne korzystanie z energii, wody i innych mediów – wspólnie dbajmy o nasze środowisko! W szczególności:

a) nie pozostawiamy włączonego oświetlenia wewnątrz domku/pokoju kiedy nie przebywamy w jego wnętrzu,

b) upewniamy się podczas opuszczania domku/pokoju, że wszystkie zawory ujęć wody w łazience i kuchni zostały należycie zamknięte.

12. Goście nie przestrzegający postanowień regulaminu Ośrodka, zakłócający spokój, porządek lub korzystający z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka, mogą zostać z niego usunięci bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i bez prawa do jakichkolwiek odszkodowań wynikających z faktu usunięcia Gości z Ośrodka.

13. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, np. przerwy w dostawie energii elektrycznej czy wody, bądź braku czy zakłócenia sygnału TV.

14. Korzystanie z infrastruktury i wyposażenia Ośrodka (np. pomosty, plaża, plac zabaw dla dzieci, siłownia, etc.) podczas pobytu na terenie Ośrodka jest bezpłatne. Nie dotyczy to przystani i wypożyczalni sprzętu wodnego, który to sprzęt jest wynajmowany odpłatnie na podstawie odrębnego cennika.

 

IV. Zasady parkowania pojazdów

1. Wjazd na teren Ośrodka pojazdem silnikowym (dotyczy samochodów oraz motocykli) dozwolony jest wyłącznie dla Gości Ośrodka.

2. Parking na terenie Ośrodka jest NIE STRZEŻONY. Ośrodek i właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane na terenie Ośrodka ani za znajdujące się w nich mienie. Ośrodek nie odpowiada także za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, energia elektryczna, itp.).

3. Parking jest bezpłatny wyłącznie dla Gości Ośrodka podczas ich pobytu i tylko dla maksymalnie 1 pojazdu silnikowego przypadającego na jeden pokój lub maksymalnie 2 pojazdów na domek.

4. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.

5. Zabrania się parkowania pojazdów na trawie pod domkami/pokojami, a także wjazdu pojazdami w miejsca, gdzie obowiązuje zakaz ruchu (np. pod budynek przystani i wypożyczalni sprzętu wodnego, w rejon plaży) oraz na tereny zielone Ośrodka. Niniejszy zakaz nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które w uzgodnieniu z recepcją Ośrodka mogą uzyskać zezwolenie na wjazd bądź parkowanie pojazdu w miejscach zabronionych.

6. Całkowity zakaz parkowania obowiązuje na drodze dojazdowej do Ośrodka i ciągach komunikacyjnych na terenie Ośrodka.

87. Za parkowanie w miejscach zabronionych Ośrodek będzie pobierał dodatkowe opłaty w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek nie zastosowania się do zasad parkowania pojazdów ustalonych w niniejszym regulaminie.

8. W przypadku konieczności opuszczenia Ośrodka lub wjazdu pojazdem na jego teren w okresie obowiązywania ciszy nocnej, tj. po godz. 22:00 i przed godz. 7:00, należy z wyprzedzeniem zgłosić ten fakt recepcji Ośrodka.

 

V. Zasady pobytu zwierząt

1. Zezwala się na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, z wyjątkiem zwierząt agresywnych, chorych, jadowitych.

2. Zezwolenie na pobyt zwierząt (w tym także psów) w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu recepcji Ośrodka i otrzymaniu stosownej zgody podczas dokonywania rezerwacji pobytu lub najpóźniej w momencie przyjazdu i dokonywania formalności meldunkowych. Pobyt zwierząt w Ośrodku jest płatny, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

3. Właściciele zwierząt podczas pobytu w Ośrodku są zobowiązani do:

a) wniesienia opłaty za pobyt zwierząt w Ośrodku, zgodnie z obowiązującym cennikiem,

b) posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia,

c) sprzątania nieczystości pozostawianych przez zwierzę,

d) zapewnienia swojemu zwierzęciu, we własnym zakresie, niezbędnych warunków umożliwiających niezakłócony pobyt, np. legowiska lub wyżywienia,

e) wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka,

f) utrzymywania zwierząt (psów) wyłącznie na smyczy i w kagańcu.

4. W przypadku nie stosowania się do zasad określonych w pkt. 3 powyżej, właściciele zwierząt będą zobowiązani do uiszczenia kary w wysokości 200 zł za każdy jednorazowo stwierdzony przypadek nie stosowania się do powyższych zobowiązań.

5. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

6. Stanowczo zabrania się:

a) wprowadzania zwierząt na plażę,

b) kąpieli zwierząt w jeziorze w obszarze plaży przeznaczonej dla Gości Ośrodka,

c) pobytu zwierząt na terenie placu zabaw, restauracji, sanitariatów,

d) korzystania przez zwierzęta z mebli znajdujących się w domkach/pokojach w charakterze legowiska.

 

UWAGA!

Stwierdzenie przez personel Ośrodka podczas odbioru końcowego domku/pokoju zabrudzeń lub sierści zwierząt pozostawionych na elementach mebli, skutkować będzie nałożeniem na Gości dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł za każdy zabrudzony mebel, przeznaczonej na pokrycie kosztów wykonania dodatkowego czyszczenia tych mebli.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych przez Ośrodek usług, należy zgłaszać bezpośrednio w trakcie pobytu do recepcji Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia usług nie będą rozpatrywane.

2. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez:

– zamieszczenie go na stronie internetowej Ośrodka: www.milocin.com.pl

– udostępnienie Gościom podczas dokonywania czynnościach rezerwacyjnych.

3. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.03.2021 r.

4. Dokonanie rezerwacji pobytu w Ośrodku jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

5. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo Ośrodka lub Zarząd spółki zarządzającej Ośrodkiem.

Regulamin MIŁOCIN NICE & MICE Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjne

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.